jump to navigation

Ärisaladus ja kõlvatu konkurents, Riigikohtu lahend detsember 10, 2008

Posted by -- in Seadusandlus, Vaidlused.
Tags: , , , , ,
trackback

Riigikohtu otsuse nr 3-2-1-103-08 09. detsembrist 2008.a kokkuvõte.  Täistekst on kättesaadav:

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-103-08

OÜ LabelPrint (hageja) esitas 2007.a. hagi Eero Lattu ja AS Estopress vastu kahju hüvitamiseks, ebaõige ja halvustava teabe edastamise lõpetamiseks ning hageja ärisaladuse kasutamise lõpetamiseks, hageja ärisaladuse mitte kasutamiseks ning mitte avaldamiseks Eero Lattu poolt teistele isikutele. Vaidlus käis läbi kõik kohtuinstantsid ja saadeti lõpuks esimesse astmesse tagasi, kuivõrd Maakohus polnud teise ja kolmanda astme kohtu arvates piisavalt kõiki asjaolusid kontrollinud ning oma otsust põhjendanud. Lahendis saab lugeda, mida Eesti kohtud arvavad ärisaladusest ja konkurentsikeelust.  Pikem kokkuvõte pöördel.

Tulenevalt KonkS §-st 1 on KonkS § 50 üheks eesmärgiks konkurentsi kui turumajanduses eksisteeriva iseseisva väärtuse kaitsmine kõlvatu konkurentsi eest.

Asjaolud:

Eero Lattu oli OÜ LabelPrint õiguseellase juhatuse liige, kellega oli sõlmitud hageja väitel konfidentsiaalsuslepe. Saladuse hoidmise kohustus kehtis ka kolm aastat pärast lepingu lõppemist. Lepinguga võttis Eero Lattu ka kohustuse mitte tegeleda ettevõtte juhina, töötajana, konsultandina või muul viisil tegevusega, mis konkureeriks mis tahes viisil äriühingu või temaga samasse kontserni kuuluva ettevõtja tegevusega teatud aja vältel.
29. juunil 2004 omandas Eero Lattu OÜ Mergetek osa nimiväärtusega 40 000 krooni, saades sellega OÜ Mergetek (tegevusalad mh reklaami-, disaini- ja trükiteenused)  ainuosanikuks. Alates 14. juulist 2004 on Eero Lattu kantud äriregistrisse OÜ Mergetek ainsa juhatuse liikmena. 24. septembril 2004 lahkusid AS-ist Paraprint omal soovil mitmed töötajad, kes asusid tööle teise kostja AS Estopress juures.

Hageja väited ja nõue:

Hageja väidab, et Eero Lattu kohustus hoida ärisaladust tuleneb lepingust ja VÕS §-st 625.

AS Estopress tegeles aga hageja väitel kõlvatu konkurentsiga. Eero Lattu sai hageja ärisaladused seadusvastaselt ja AS Estopress ei tegutsenud heas usus, kuna pidi aru saama, et tema tegevus kahjustab hageja huve ning tekitab hagejale kahju.

19. aprillil 2005 registreeriti Eero Lattu nimele kaubamärk “Estopress” klassides trükised, paberitöötlus, trükkimine jms. Registreerimistaotlus esitati 13. veebruaril 2004, st enne tema  vabastamist hageja juhatuse liikme kohalt ning vabastamiseks avalduse esitamist.

Hageja on väidetavalt kandnud kahju, mis seisneb oluliste klientide tellimuste vähenemises, nimetatud kliendid tellisid teenuseid ja tooteid hageja asemel kostjalt I. Oktoobrist 2004 on hageja müünud oma tooteid eelmise aastaga võrreldes 15,44% vähem.

Kostjad väitsid, et juhatuse liike lepingus ei olnud ärisaladus lahti defineeritud.

Kostjad väidavad ka seda, et Eero Lattu esitas õigeaegselt juhatuse liikme kohalt tagasiastumise avalduse, st 6 kuud enne, kui ta asus tegelema konkureeriva tegevusega, mis oli ka lepingujärgne konkurentsikeelu piirang. Äriregistrikande muutmine ja lepingulise suhte lõppemine ei pruugi toimuda samaaegselt.

Maakohus:
Maakohus ei tuvastanud, et kostjad oleksid levitanud hageja kohta halvustavat informatsiooni. Isegi kui kostjad avaldasid informatsiooni hageja pankrotistumise kohta, ei saa seda lugeda halvustavaks.

Kohus ei nõustunud hageja käsitlusega kostja I koduleheküljest ja Äripäeva artiklist. Koduleheküljel räägitakse oma töötajate pikaajalisest kogemusest. Töötajate kogemused ja teadmised ei ole ärisaladus ja tegemist ei saa olla kõlvatu konkurentsiga. Ka Äripäeva artiklis Eero Lattu nimetatud soodne konkurentsiolukord ja soov kasutada oma aastatepikkuseid kogemusi, ei ole kõlvatu konkurents. Hageja ja Eero Lattu ei fikseerinud lepingus väga täpselt mis ärisaladus on, kuid kliendibaas ärisaladuse all defineerinut ei olnud. Ning klientide ülevõtmise süüdistus on alusetu.
Hagi jäeti rahuldamata, kahjutasu välja ei nõutud.

Ringkonnakohus:
„Konkurentsiseaduses sätestatud kõlvatut konkurentsi saab ettevõtjale osutada isik, kes tegutseb samas või lähedases ärivaldkonnas ettevõtjana. Eero Lattu ei ole ettevõtja, mistõttu ei saa tema vastutus hageja ees tuleneda kõlvatu konkurentsi osutamisest.
Maakohus on jätnud lahti selgitamata kahju hüvitamise nõude alused ja kahju hüvitamise küsimuse, mis ei tulene konkurentsiseadusest vaid võlaõigusseadusest.”
Otsustati saata uuesti läbivaatamiseks maakohtule mitmete menetlusnormide rikkumise tõttu.

Riigikohus:
Konkurentsiseaduse § 2 lg 1 kohaselt on ettevõtja konkurentsiseaduse tähenduses äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja või muu majandus- või kutsetegevuses osalev isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või ettevõtja huvides tegutsev isik. Hageja esitatud õigusliku küsimuse lahendamiseks tuleb vastata küsimusele, kas äriühingu juhatuse liige saab olla nimetatud sätte mõttes ettevõtja, kes saab teisele ettevõtjale osutada kõlvatut konkurentsi ja vastutada selle eest.

Äriühingu juhatuse liikme puhul tuleb KonkS § 2 lg 1 tähenduses käsitada ettevõtja huvides tegutsemisena ka tegevust juhatuse liikmena, sh seda, kui rikutakse seadust või käsunduslepingut juriidilise isikuga.

KonkS § 50 lg 1 kohaselt on kõlvatu konkurents ebaaus äritegevus, heade kommete ja tavadega vastuolus olevad teod, sealhulgas eksitava teabe avaldamine, avaldamiseks esitamine, tellimine, konkurendi või tema kauba halvustamine (p 1) ja konfidentsiaalse teabe kuritarvitamine, konkurendi töötaja või esindaja ärakasutamine (p 2). KonkS § 50 lg 2 kohaselt on kõlvatu konkurents keelatud.

KonkS § 78 kohaselt tuleb konkurentsiseadusega keelatud tegude toimepanemisega tekitatud varaline või muu kahju hüvitada tsiviilkorras. Delikti üldkoosseisul põhineva vastutuse eeldustena tuleb kõigepealt kindlaks teha kahju põhjustamine kostja poolt ning kostja teo õigusvastasus ning alles seejärel eeldatakse VÕS § 1050 lg 1 kohaselt kostja süüd. Kui pole tõendatud varalise kahju põhjustamine, ei tule hinnata ka õigusvastasust ja süüd

Ärisaladus on üks põhiseaduse § 24 lg-s 3 loetletud väärtusi, mille kaitsmiseks võib kohus kuulutada kohtuistungi või selle osa kinniseks. Põhiseadus ei ava ärisaladuse mõistet ei kohtuistungi kinniseks kuulutamise ega muus kontekstis. Ka konkurentsiseadus ei sätestanud enne 1. jaanuari 2008. a ärisaladuse laiendatud mõistet. Ka alates 1. jaanuarist 2008 KonkS § 63 lg-s 1 sätestatud lahtine loetelu näidetest ärisaladuste kohta on suunatud Konkurentsiameti ametnikele, kel ei ole üldjuhul õigust avaldada teenistusülesannete täitmise käigus teada saadud ärisaladust. Siiski annab loetelu üldise ülevaate ettevõtja võimalike ärisaladuste kohta.

Ka äriseadustik ei ava ärisaladuse mõistet. Samuti ei sätesta äriseadustik ärisaladuse hoidmise kohustuse kestust. Äriseadustiku § 186 lg 1 kohaselt peavad osaühingu juhatuse liikmed hoidma osaühingu ärisaladust. Kolleegium märgib, et sama kohustus on ÄS § 313 lg 1 kohaselt aktsiaseltsi juhatuse liikmel. Selline kohustus on juhatuse liikmel ÄS § 186 lg-st 1 (või § 313 lg-st 1) tulenevalt nii juhul, kui tema juhatuse liikme lepingus on ärisaladuse hoidmise kohustus üldsõnaline, kui ka juhul, mil lepingus ei ole ärisaladuse hoidmise kohustust üldse reguleeritud. Kui kostja II on rikkunud ÄS § 186 lg-s 1 nimetatud kohustust pärast 1. jaanuari 2006, siis vabaneb ta ÄS § 187 lg 2 teise lause kohaselt vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud korraliku ettevõtja hoolsusega. Kui ÄS § 186 lg-s 1 nimetatud kohustuse rikkumine toimus enne 1. jaanuari 2006 (ja pärast 1. juulit 2002), vabaneb Eero Lattu vastutusest, kui ta tõendab, et lojaalsuskohustuse rikkumine oli vabandatav VÕS § 103 lg 1 järgi.
Lojaalsuskohustuse täitmise või korraliku ettevõtja hoolsuse järgimise hindamisel ÄS § 186 rikkumise korral tuleb arvestada muu hulgas seda, kas ja kuivõrd sai juhatuse liige aru või pidi aru saama, mis on tema juhatatavas äriühingus ärisaladus, mille avaldamine võib kahjustada osaühingut.

Lisaks eelnevalt viidatud KonkS § 63 lg-le 1 on ärisaladuse mõiste ja selle avaldamise õiguspärasuse või õigusvastasuse kindlakstegemisel kolleegiumi arvates võimalik arvestada ka intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS-lepingu) (RT II 1999, 22, 123) sätteid. Konkurentsiseaduse konfidentsiaalse informatsiooni mõiste avamisel on võimalik kasutada TRIPS-lepingu artikkel 39 punkti 2. Artikkel 39 punkt 2 on sõnastatud järgmiselt:

“Füüsilistel ja juriidilistel isikutel peab olema võimalus takistada nende seadusliku kontrolli all oleva teabe avaldamist teistele või selle omandamist või kasutamist teiste poolt ilma nende nõusolekuta viisil, mis on vastuolus ausate kaubandustavadega, tingimusel et: a) selline teave on saladus selles tähenduses, et see ei ole kogumis või üksikosade täpses paigutuses ja kokkupanus üldteada või kergesti kättesaadav isikutele ringkondades, kes tavaliselt kõnesolevat laadi teabega tegelevad; b) sellel teabel on kaubanduslik väärtus tema salajasuse tõttu; c) selle teabe üle seaduslikku kontrolli omav isik on asjaoludest lähtuvalt võtnud vajalikke meetmeid, et hoida seda salajas.”

Praegusel juhul tuleb teabe üle seaduslikku kontrolli omavaks isikuks lugeda hagejat. Samuti on kolleegiumi arvates võimalik juhatuseliikme lepingu alusel järeldada, et hageja on võtnud tarvitusele meetmeid, et hoida teavet (ärisaladust) salajas.

Riigikohus saadab asja tagasi Ringkonnakohtule, kes omakorda saadab asja uuesti ülevaatamiseks Maakohtule. Hageja kahju hüvitamise nõude korral tuleb Estopress puhul lähtuda võlaõigusseaduse õigusvastase kahju tekitamise sätetest ning Eero Lattu puhul võlaõigusseaduse käsunduslepingu sätetest. Siiski peab kolleegium vajalikuks juhtida tähelepanu asjaolule, et kui Eero Lattu tegevus vastab nii õigusvastaselt kahju tekitamisele (kõlvatu konkurentsi osutamine, vt otsuse p-d 13-14) kui ka lepingu rikkumisele (vt otsuse p-d 20-21), tuleb VÕS § 1044 lg 2 kohaselt kohaldada lepingu rikkumist reguleerivaid sätteid.

About these ads

Kommentaarid»

No comments yet — be the first.

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: