jump to navigation

Asjaajamine Patendiametis lihtsustub veebruar 3, 2009

Posted by Mikk in Eesti Patendiamet, Info, Patendivolinik, Tööstusomand.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Patendiamet teatab oma uudistes patendivolinikele, et hakkab vastu võtma üldvolikirju.

Patendivolinike ettepanekut arvestades on Patendiameti peadirektori käskkirja alusel loodud üldvolikirjade andmekogu.
Üldvolikiri peab vastama järgmistele nõuetele:
1. on antud tööstusomandi esemele õiguskaitset taotleva isiku (edaspidi taotleja) või õiguskaitset omava isiku (edaspidi omaniku) poolt vahetult ühe või mitme patendivoliniku nimele;
2. on antud mitme sama või eri liiki tööstusomandi eseme õiguskaitsealaste toimingute tegemiseks Patendiametis;
3. mitme patendivoliniku korral on kõigile neile antud ühesuguse kestuse ja ulatusega volitus ning igaüks neist tohib esindada taotlejat või omanikku iseseisvalt.

Vt pikemalt Patendiameti uudist: http://www.epa.ee/client/default.asp?wa_object_id=2&wa_id=594

Sisuliselt tähendab see seda, et Patendiamet ei nõua patendivolinikult enam originaalvolikirja iga kord, kui sama isik soovib mitmele asjale õiguskaitset taotleda.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.